سرورهای مبتی بر CLOUD 2 روز بعد از اتمام سررسید و عدم پرداخت سرور ها حذف میشوند

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست