سرورهای مبتی بر CLOUD 2 روز بعد از اتمام سررسید و عدم پرداخت سرور ها حذف میشوند

hetzner-CX11
4.00یورو ماهانه
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk space
20 TB Traffic
hetzner-CX21
6.00یورو ماهانه
2 vCPU
4 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic
hetzner-CX31
10.00یورو ماهانه
2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk space
20 TB Traffic
hetzner-CX41
17.00یورو ماهانه
4 vCPU
16 GB RAM
160 GB Disk space
20 TB Traffic